โครงการ National e-Science Infrastructure Consortium

                 โครงการก่อตั้งขึ้นสืบเนื่องมาจากการลงนามใน EOI “Expression of Interest in The Participation of Physicists from Universities and Research Institutes from Thailand in the CMS Experiment at the CERN LHC Accelerator” ระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และ CERN (European Organization for Nuclear Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

-  แสวงหาความร่วมมือให้นักฟิสิกส์จากประเทศไทย เข้าร่วมทำการทดลองด้านฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูงกับกลุ่ม การทดลอง CMS (The Compact Muon Solenoid Experiment) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคของไทย

-   เปิดโอกาสให้นักศึกษา และครูจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ CERN Summer Student Program  และ CERN High School Physics Teacher Program เพื่อพัฒนาความรู้ โดยที่นักศึกษาและครูจะได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับ นักศึกษา ครู และนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก

                เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในข้อที่ 1 การเสริมสร้างความแข้มเข็งในการวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคของไทย โครงการ National e-Science Infrastructure Consortium จึงถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณที่มีความจุข้อมูลสูง และมีสมรรถนะในการคำนวณที่รวดเร็ว สำหรับการเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากที่เกิดจากการทดลอง และเพื่อให้การลงทุนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวมีความคุ้มค่ายิ่งขึ้น หน่วยงานต่างๆ จึงเห็นว่าระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ควรได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสำหรับรองรับการวิจัยสาขาอื่นๆ ด้วย

                ส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามความร่วมมือนี้ จำเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความจุข้อมูลสูง และมีสมรรถนะในการคำนวณที่รวดเร็ว สำหรับการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากที่เกิดจากการทดลอง  เพื่อให้การลงทุนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวมีความคุ้มค่ายิ่งขึ้น หน่วยงานต่างๆ จึงได้ร่วมดำเนินการ Consortium ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนี้ร่วมกัน โดยใช้เทคโนโลยีกริดคอมพิวติ้งเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรต่างๆ ให้ทำงานร่วมกันได้ เพื่อให้รองรับการเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ สำหรับเป็นทรัพยากรการคำนวณของการวิจัยสาขาอื่นๆ นอกเหนือจากฟิสิกส์อนุภาคอันได้แก่

                                                 1.   ฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูง

                                                2.   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

                                                3.   การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

                                                4.   วิทยาการและวิศวกรรมเชิงคำนวณ

                                                5.   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

                    โครงการนี้ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 5 หน่วยงาน เพื่อร่วมดำเนินการจัดทำโครงการ National e-Science Infrastructure Consortium เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 ประกอบด้วย

                                               (1) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

                                               (2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                               (3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                                               (4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

                                               (5) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

 

ดูข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่

http://www.e-science.in.th/infra/

http://www.facebook.com/eScienceConsoritum