โครงการส่งเสริมนักศึกษาปริญญาโท-เอก นักวิจัยไปทำงานวิจัย ณ เซิร์น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ CMS

          เพื่อขยายความร่วมมือกับเซิร์นทางด้านงานวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยกับกลุ่มการทดลอง CMS ของเซิร์น โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ณ วังสระปทุม    การลงนามความร่วมมือดังกล่าว    ทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยแรกในภูมิภาคอาเซียนที่มีสถานภาพเป็น CMS Full Membership และได้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการทดลองของ CMS โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 15.6 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2555-2558 เพื่อสนับสนุนการเป็นสมาชิกประจำของ CMS          

           

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ ALICE

           และเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้ลงนามความร่วมมือกับ A Large Ion Collider Experiment (ALICE) หนึ่งในห้องปฏิบัติการเครื่องตรวจหาอนุภาคของเซิร์น (CERN) โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประทับเป็นองค์ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ วังสระปทุม การลงนามความร่วมมือนี้ส่งผลให้ มทส. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยและแห่งแรกของภูมิภาคอาเซียน ที่ได้เป็นสมาชิกแบบเต็มรูปแบบกับ ALICE สามารถร่วมใช้ข้อมูลจากหัววัดไอออนหนัก เข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้าง บำรุงรักษาหัววัด ดำเนินการทดลองและใช้ผลการทดลองของห้องปฏิบัติการ ALICE เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และวิศวกรชาวไทย ได้มีส่วนร่วมในการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ที่จะเกิดขึ้น

 

          ปัจจุบันได้มีการจัดส่งนักวิจัยไปร่วมทำงานวิจัยกับกลุ่มการทดลอง CMS และ ALICE ณ เซิร์น เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยไทย และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้กลับมาสู่ประเทศไทย ดังรายนามคือ

                1.  ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

               2.  ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                3. ดร.ณรงค์ จันทร์เล็ก จากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ซึ่งนอกเหนือจากนักวิจัย ยังมีนักศึกษาไทยที่ไปร่วมทำงานวิจัยที่เซิร์น ดังนี้

               1.  นายทุตานนท์ สินธุประสิทธิ์ นักศึกษาปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยบราวน์ (Brown University) ประเทศสหรัฐอเมริกา

               2. นางสาวชญานิษฐ์ อัศวตั้งตระกูลดี นักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จาก  มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน