สิ่งที่นักศึกษาและครูฟิสิกส์ได้รับ

         1. ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการและปฏิบัติการ ช่วงก่อนการเดินทางไปร่วมกิจกรรม ณ เซิร์น ดังนี้

               – โครงการ CERN School Thailand

               – โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียน และโครงการฝึกอบรมครูฟิสิกส์ไทย

               – ฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์โดยโครงการ National e-Science Infrastucture Consortium

                  (เฉพาะนิสิต/นักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์)

          2.  ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการวิจัยกับเซิร์น ณ ประเทศสมาพันธรัฐสวิส (ประมาณ 8-12 สัปดาห์สำหรับโปรแกรมนักศึกษาภาคฤดูร้อน และ 3 สัปดาห์

                สำหรับโปรแกรมครูสอนฟิสิกส์)

          3. ได้รับสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินไป– กลับ (กรุงเทพ-เจนีวา-กรุงเทพ)  ค่าที่พัก  ค่าประกันชีวิต และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพในช่วงเข้าร่วมกิจกรรม