ปี 2553

 

 

ผู้แทนประเทศไทย ในโครงการนักศึกษา ภาคฤดูร้อนเซิร์น

 1. นายฐาปกรณ์  ภู่ลำพงษ์  (รุ่นที่ 1)

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 29 มิถุนายน – 20 สิงหาคม 2553

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปัจจุบัน: กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ตามความต้องการของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

หัวข้อวิทยานิพนธ์: Low emittance lattice optimization and pulsed multipole injection for advanced synchrotron light sources

 

 2. นายอภิมุข  วัชรางกูร  (รุ่นที่ 1)

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 29 มิถุนายน – 20 สิงหาคม 2553

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบัน: กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจ ประเทศสหราชอาณาจักร  ตามความต้องการของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งานวิจัยที่สนใจ : High energy physics และ cosmology

หัวข้อวิทยานิพนธ์: Non-commutative geometry Phenomenology

 

 ผู้แทนประเทศไทย ในโครงการครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น

 1. น.ส.พิมพร  ผาพรม  (รุ่นที่ 1)

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 4 – 24 กรกฎาคม 2553

โรงเรียนที่สอน : โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์  

ปัจจุบัน: ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขณะนี้อยู่ระหว่างการเดินทางไปศึกษาดูงานที่

มหาวิทยาลัย Curtin University ประเทศออสเตรเลีย

 

 2. น.ส.สุพัตรา  ทองเนื้อห้า  (รุ่นที่ 1)

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 4 – 24 กรกฎาคม 2553

โรงเรียนที่สอน : โรงเรียนทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช

ปัจจุบัน: ลาออกจากราชการ แต่งงานและมีครอบครัวอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย