ปี 2554

 

ผู้แทนประเทศไทย ในโครงการนักศึกษา ภาคฤดูร้อนเซิร์น

1. นางสาวนันทา  โสภณรัตน์ (รุ่นที่ 2)

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 28 มิถุนายน – 19 สิงหาคม 2554

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปัจจุบัน: กำลังศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาฟิสิกส์    ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์: The impact of double metal routing on silicon strip sensor performance

 

2. นายสุโข  ก่องตาวงษ์ (รุ่นที่ 2)

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 28 มิถุนายน – 19 สิงหาคม 2554

การศึกษา : ปริญญาโท ปี 1 สาขาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจุบัน: เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Dynamics of a ball bouncing on a spring

 

ผู้แทนประเทศไทย ในโครงการครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น

1. นายอนุชา  ประทุมมา  (รุ่นที่ 2)

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 3 – 23 กรกฎาคม 2554

โรงเรียนที่สอน: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม  

ปัจจุบัน: ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย Sungkyunkwan  ประเทศเกาหลีใต้  ไปศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขา Nano Science and  Technology

 

2. นายลือชา  ลดาชาติ  (รุ่นที่ 2)

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 3-23 กรกฎาคม 2554

โรงเรียนที่สอน: โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” จ.ปัตตานี

ปัจจุบัน: นักวิชาการศึกษา ณ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ