ปี 2555

 

ผู้แทนประเทศไทย ในโครงการนักศึกษา ภาคฤดูร้อนเซิร์น

1.  นายนวเดโช  ชาญขุนทด

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 2 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2555

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปัจจุบัน: กำลังสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์   สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

2.  นายรัฐกร  แก้วอ่วม

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 2 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2555

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบัน: กำลังศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1 สาขาฟิสิกส์    ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวข้อวิทยานิพนธ์: Versatile Single Atom Trap 

 

ผู้แทนประเทศไทย ในโครงการครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น

1.   นายสุรศักดิ์  ศรีสุวงศ์   จากโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จ.อุดรธานี

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 1 – 24 กรกฎาคม 2555

โรงเรียนที่สอน: โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จ.อุดรธานี

ปัจจุบัน: ย้ายมาประจำอยู่ที่โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร จ.อุบลราชธานี

 

2.  นางสาวชุลีณี  พาหุรัตน์ จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  จ.กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 1 – 24 กรกฎาคม 2554

โรงเรียนที่สอน: โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จ.กรุงเทพมหานคร