ข้อผูกพัน

- ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องส่งรายงานการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1 เล่ม ภายหลังจากการเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยแล้วไม่เกิน 1 เดือน และนำเสนอผลการเข้าร่วมกิจกรรมต่อคณะอนุกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์น

- ผู้ได้รับคัดเลือกจัดทำกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน จำนวน 1 กิจกรรม (เฉพาะโครงการครูสอนฟิสิกส์) และนำเสนอผลการเข้าร่วมกิจกรรมต่อคณะอนุกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์น

- ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องร่วมเป็นวิทยากรบรรยายประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อน (ภายหลังจากเดินทางกลับมา)  ให้แก่กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานในเครือข่าย