Thailand Experimental Particle Physics Novice Workshop

          โครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น เป็นโครงการเพื่อพัฒนาความร่วมมือระยะยาวในงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคระหว่างนักวิจัยในประเทศไทยกับนักวิจัยในกลุ่ม CMS (The Compact Muon Solenoid) ณ องค์กรแห่งยุโรปเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์ (CERN: The European Organization for Nuclear Research) เพื่อ “เปิดประตู” สู่งานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้มีผู้ที่ทำงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการทดลองอยู่น้อยมากในประเทศไทย การที่จะให้บรรลุผลตามแนวทางความร่วมมือข้างต้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องมีนักฟิสิกส์อนุภาคเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการจัดส่งนักศึกษาและครูฟิสิกส์เข้าร่วมโครงการ CERN Summer Student Program  และ CERN  High School Physics Teacher Program  ซึ่งจะจัดในช่วงภาคฤดูร้อนของทุกปี ณ CERN นอกจากนี้ในส่วนของประเทศไทยก็ได้จัดกิจกรรม CERN School Thailand ซึ่งเป็นการบรรยายทางวิชาการด้านฟิสิกส์อนุภาคโดยความร่วมมือกับนักวิจัยจากเซิร์น เพื่อเผยแพร่ความรู้และงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคให้กับนิสิต นักศึกษาในประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคและการศึกษาวิชาฟิสิกส์ของไทย

          อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรม CERN School Thailand เป็นการให้ความรู้ด้านฟิสิกส์อนุภาคในระดับสูงโดยมีเป้าหมายสำหรับนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หากมีการจัดกิจกรรมในลักษณะคล้ายกันนี้สำหรับนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ก็จะเป็นส่วนเสริมและสร้างรากฐานเพื่อเป็นการต่อยอดการศึกษาด้านฟิสิกส์อนุภาคในระดับสูงต่อไป โดยลักษณะกิจกรรมนอกจากจะเป็นการบรรยายทางวิชาการแล้ว ยังจะมีกิจกรรมภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการจำลองปรากฏการณ์ในเครื่องตรวจวัดอนุภาค และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เห็นภาพรวมของการศึกษาวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคเชิงการทดลองว่ามีความท้าทายมากเพียงใด นอกจากนี้ ยังจะช่วยทำให้ได้นักศึกษาและครูฟิสิกส์ที่มีพื้นฐานความรู้ด้านฟิสิกส์อนุภาคมากขึ้นซึ่งจะทำให้การคัดเลือกนักศึกษาและครูฟิสิกส์เพื่อเข้าร่วมโครงการ CERN Summer Student Program  และ CERN  High School Physics Teacher Program เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

         วัตถุประสงค์  

                   1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านฟิสิกส์อนุภาคให้กับนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี

                   2. เพื่อให้เห็นความท้าทายของงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคเชิงการทดลอง

            ผู้เข้าร่วมโครงการ

                   นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวนประมาณ 20 คน

             วิธีดำเนินการ

                   การบรรยายเชิงวิชาการในช่วงเช้า และกิจกรรมภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการจำลองปรากฏการณ์ในเครื่องตรวจวัดอนุภาคและการวิเคราะห์ข้อมูล

                   เบื้องต้นในช่วงบ่าย และการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช่วงเย็น 

             ระยะเวลาดำเนินการ

                    6 วัน

             ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                     1. นิสิต นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคเพิ่มมากขึ้น และสนใจที่จะศึกษาต่อทางด้านฟิสิกส์อนุภาคมากขึ้น

                     2. นิสิต นักศึกษา หรือครูฟิสิกส์มีความพร้อมและคุณสมบัติสอดคล้องกับโครงการ CERN Summer Student Program 

                          และ CERN  High School Physics Teacher Program