1st CERN School Thailand

               โครงการ 1st CERN School Thailand 2010 เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการความรว่มมือกับ CERN ซึ่งเป็นโครงการเพื่อพัฒนาความร่วมมือระยะยาวในงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคระหว่างนักวิจัยในประเทศไทยกับนักวิจัยในกลุ่ม CMS (The Compact Muon Solenoid Experiment) ณ สถาบันวิจัย CERN เพื่อ “เปิดประตู” สู่งานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคของประเทศไทย

               โครงการ 1st CERN School Thailand 2010 นี้เป็นการบรรยายทางวิชาการด้านฟิสิกส์อนุภาคโดยความร่วมมือกับนักวิจัยที่ CERN เพื่อเผยแพร่ความรู้และงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคให้กับคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาในประเทศไทย ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจรวมรวบคณาจารย์ นักวิจัย ที่ทำงานเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคในประเทศไทยเพื่อรวมตัวกันเป็น particle physics consortium นอกจากนี้ยังระดมสมองกำหนดแผนงานวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับ CMS และ CERN และเผื่อแพร่ความรู้ทางด้านฟิสิกส์อนุภาคให้กับนิสิต นักศึกษาในประเทศไทย

                โครงการ 1st CERN School Thailand 2010 ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 – 13 ตุลาคม 2553 ในช่วงดำเนินการโครงการแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ วันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2553 เป็นการบรรยายภาษาไทยเพื่อปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคและเครื่องมือตรวจวัดอนุภาคให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ช่วงที่ 2 คือวันที่ 7 ตุลาคม 2553 เป็นพิธีเปิด การเสวนาและระดมความคิดเพื่อกำหนดแผนงานวิจัยในอนาคตร่วมกับนักวิจัยจาก CERN โดยมี      ฯพณฯ ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย์ กล่าวเปิดงาน โดยมี ศ.นพ.ภิรมณ์ กมลรัตนกุล และ ศ.ดร.สุพจน์ หาญหนองบัว อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ตามลำดับ กล่าวต้อนรับ ในช่วงที่ 3 วันที่ 8 – 13 ตุลาคม 2553 เป็นการบรรยายภาษาอังกฤษโดยนักวิจัยจาก CERN

                โครงการ 1st CERN School Thailand 2010 มีการจัดกิจกรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาฟิสิกส์จากหน่วยงานและมหาลัยต่างๆ รวมไปถึงนิสิตนักศึกษาในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก จากมหาลัยชั้นนำของเมืองไทย 3 มหาวิทยาลัยที่มีการศึกษาเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์อนุภาค ในช่วงแรกจะเป็นการปูพื้นฐานโดยอาจารย์ชาวไทยเกี่ยวกับทฤษฎีควอร์นตัมและการศึกษาฟิสิกส์อนุภาคเบื้องต้น ในช่วงหลังจะเป็นการบรรยายโดยนักวิจัยจาก CERN เกี่ยวกับการทำงานของ CERN เครื่อง LHC (Large Hadron Collider) หรือเครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกถึงหลักการทำงานของเครื่อง รวมไปถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์เกี่ยวกับเครื่อง LHC

ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CERN School Thailand 2010