1st Thailand Experimental Particle Physics Novice Workshop

                เป็นโครงการจัดประชุมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาค และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี

                1st Thailand Experimental Particle Physics Novice Workshop 2012 จะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 23-28 เมษายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=159066