2nd Thailand Experimental Particle Physics Novice Workshop 2013

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปิดโลกทัศน์ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และนักศึกษาไปสู่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ระดับโลกในปัจจุบัน

2. เพื่อให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และนักศึกษาได้มีโอกาสเข้าฝึกอบรมความรู้และความก้าวหน้า ทางด้านฟิสิกส์ ในรูปแบบของการฟังการบรรยาย การสาธิตทำการทดลอง เข้าชมเครื่องมือ การทดลองขนาดใหญ่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร์

3. เพื่อให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และนักศึกษา มีความรู้พื้นฐานทางทฤษฏีและความเข้าใจในการ ค้นพบปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ในยุคปัจจุบัน

4. เพื่อให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และนักศึกษาได้มีโอกาสร่วมสัมผัสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ นักวิจัยที่มีประสบการณ์จากสถาบันเครือข่ายของเซิร์นซึ่งถือเป็นองค์กรชั้นนำของโลกในด้าน ฟิสิกส์อนุภาคและเครื่องเร่งอนุภาค ทั้งยังเป็นพื้นฐานต่อการเข้าร่วมในโครงการภาคฤดูร้อนที่เซิร์น ที่มีประจำทุกปี

ในปี 2556 โครงการ 2nd Thailand Experimental Particle Physics Novice Workshop 2013 จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ในช่วงระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2556 สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/scpy/particle_ws2013/