นักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น

CERN Programme for Summer Student 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย 

2. เป็นนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3-4 หรือบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีที่ 1-2 ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย 

3. อายุไม่เกิน 25 ปี ในวันที่ปิดรับสมัคร 

4. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 และกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 

         4.1    สาขาวิชาฟิสิกส์ 

          4.2   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                  (มีความรู้ทางด้าน Parallel and Distributed Computing และ/หรือ Cloud Computing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

          4.3   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ /วิศวกรรมเครื่องกล

     5. ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก (สามารถสื่อสารในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี)

     6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ

 หลักฐานการสมัคร

  1. รูปถ่าย  (Photo)
  2. สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษาหรือ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรี ถึง วุฒิการศึกษาสูงสุด)
  3. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
  4. ประวัติอย่างย่อ (CV)
  5. สำเนาหลักฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  6. สำเนาบัตรประชาชน (ID Card)
  7. สำเนาทะเบียนบ้าน  (Household Registration)

 การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2560 โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ (กรอกข้อมูลส่วนตัวเป็นภาษาไทยและอังกฤษ) ได้ที่เว็บไซต์

http://www.nstda.or.th/desy/pdys-2/