ครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น

CERN Programme for Physics High School Teacher 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุไม่เกิน 45 ปี ในวันที่ปิดรับสมัคร
 3. เป็นครูที่สอนวิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสอนอยู่ในประเทศไทย
 4. ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก (สามารถสื่อสารในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี)
 5. มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (สามารถใช้อินเทอร์เน็ต,  รับ-ส่ง e-mail,  และค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ได้)
 6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ
 7. ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครผ่านทาง e-mail ในขั้นต้น และจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครมาทางไปรษณีย์อีกครั้ง
 8. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการพิจารณา โดยจะรับผล TOEFL, IELTS, และ CU-TEP และคณะกรรมการจะมีการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษด้วย

หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ  2 นิ้ว จำนวน 1 รูป  (Photo)
 2. สำเนาหนังสือรับรองการศึกษาหรือ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรี ถึง วุฒิการศึกษาสูงสุด)
 3. หนังสืออนุญาตจากต้นสังกัดในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 4. สำเนาเอกสาร หลักฐานการฝึกอบรม / ดูงาน
 5. สำเนาหลักฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ
 6. สำเนาบัตรประชาชน (ID Card)
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน  (Household Registration)

การรับสมัคร

ขยายเวลาการรับสมัคร – 15 ตุลาคม 2560

ใบสมัครโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น

 โครงการครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ตู้ ปณ. 93 ปณจ.นครราชสีมา 30000