ปี 2556

 

โครงการนักศึกษา ภาคฤดูร้อนเซิร์น

1. นางสาวภัทราวรรณ  พาสุวรรณ

 ปริญญาตรี ปี 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

“ข้าพเจ้ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษาในโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น การเข้าร่วมโครงการนี้ถือเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดของข้าพเจ้าและวงศ์ตระกูล ข้าพเจ้าจะนำความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการมาพัฒนาตนเอง และประยุกต์ใช้ในงานวิจัย เพื่อเผยแพร่ความรู้ และพัฒนางานวิจัยทางด้านฟิสิกส์ของประเทศต่อไป

2. นายสาโรช ลี่ดำรงวัฒนากุล

ปริญญาตรี ปี 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“ข้าพเจ้ารู้สึกปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานโอกาสแก่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนและการทำวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่สำคัญสำหรับข้าพเจ้าในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำงานวิจัย ข้าพเจ้าจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาแนวคิด งานวิจัยตลอดจนแบ่งปันและส่งเสริมให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป”

โครงการครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น

1. นางสาวปิยะมาศ  บุญประกอบ  

จากโรงเรียนวัดบวรนิเวศ จ.กรุงเทพมหานคร

“ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานโอกาสให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ณ สถาบัน CERN สมาพันธรัฐสวิส  การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้รับ และประสบการณ์ต่าง ๆ กลับมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์อนุภาค และสร้างแรงบันดาลให้นักเรียนสนใจในวิชาฟิสิกส์ อยากเป็นนักวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสืบต่อไป”

2. นางสาวบุษกร การอรชัย

จากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จ.สุราษฎร์ธานี

“ข้าพเจ้ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และดีใจที่พระองค์ทรงพระราชทานโอกาสให้ครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อน ณ เชิร์น ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก และมีนักวิชาการที่มีประสบการณ์มากมายจากทั่วโลก นับเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าที่สุดในชีวิตความเป็นครูของข้าพเจ้า ในการเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค รวมทั้งการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมกับเพื่อครูจากนานาประเทศทั่วโลก ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้าจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งเผยแพร่ความรู้นั้นแก่สังคมอย่างเต็มความสามารถ”