ปี 2557

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2557 ดังนี้

                             

  • โครงการนักศึกษา  ภาคฤดูร้อนเซิร์น เข้าร่วมโปรแกรม ณ เซิร์น

1.      นางสาวศรัณยา  ภุมมา

ปริญญาโท ปี 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

“ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระราชทานโอกาสให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนและการทำวิจัยร่วมกับเซิร์นในครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่สำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาและทำงานวิจัย ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักวิจัยจากนานาประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ข้าพเจ้าจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาใช้ในการพัฒนาตนเอง รวมถึงพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป”

 2.      นางสาวณัฐมาศ  ทับศรีนวล

ปริญญาตรี ปี 4 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและปลื้มปิติเป็นอย่างมาก ที่ทรงพระราชทานโอกาสแก่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น การเข้าร่วมโครงการนี้จะเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา การทำงาน ตลอดจนการแบ่งปันให้กับผู้อื่น เพื่อสร้างประโยชน์ตอบแทนให้แก่สังคมและประเทศต่อไป”

 3.      นางสาวอภิชญาพร  รัตคธา

ปริญญาตรี ปี 4 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานโอกาสแก่ข้าพเจ้าให้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ข้าพเจ้าจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความรู้ และพัฒนาทักษะในการทำงานวิจัยอย่างสุดความสามารถ เพื่อนำมาเผยแพร่และเป็นแนวคิดในการทำวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป”

 โครงการครูสอนฟิสิกส์  ภาคฤดูร้อนเซิร์น เข้าร่วมโปรแกรม ณ เซิร์น

1.      นายพงษ์ธร  แก้วยองผาง          จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล จ.กรุงเทพมหานคร

“ข้าพเจ้ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานโอกาสให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนCERN ปี 2557 ณ CERN สมาพันธรัฐสวิส การเข้าร่วมโครงการนี้เป็นหนึ่งในความฝันของข้าพเจ้าที่จะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า และทันสมัย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะครู และนักวิทยาศาสตร์ที่ความสามารถจากทั่วทุกมุมโลก ข้าพเจ้าจะพยายามศึกษาเต็มที่เต็มความสามารถ เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับ มาประยุกต์ และถ่ายทอด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนไทย ครูไทย และประเทศไทยต่อไป”

 

2.      นางสาวเพียรกิจ  นิมิตรดี          จากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา

“ข้าพเจ้ามีความปีติ ซาบซึ้ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานโอกาสให้เข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน ณ CERN สมาพันธรัฐสวิส ข้าพเจ้าจะตั้งใจในการทำกิจกรรมของโครงการอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องฟิสิกส์อนุภาคและมีความเชื่อมั่นว่าการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูและนักวิชาการจากต่างประเทศโดยจะนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาผู้เรียนและประเทศชาติต่อไปในอนาคต”