รายงานประจำปีโครงการนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น 2556