โครงการจัดส่งนักเรียน ม.ปลายไปศึกษาดูงาน

ที่มาของโครงการ

ในคราวเดินทางมายังประเทศไทยของ Prof. Emmanuel Tsesmelis เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกลุ่มการทดลอง ALICE เมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2555 Prof. Emmanuel Tsesmelis ได้กราบบังคมทูลต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสนอให้จัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทยไปศึกษาดูงานที่เซิร์น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับประสบการณ์จากนักวิทยาศาสตร์และเครื่องมือทดลองขนาดใหญ่ระดับโลก รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

ในปี พ.ศ. 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งให้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพ เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานที่เซิร์น จำนวน 10 คน โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับดำเนินงานสนองพระราชดำริข้างต้น ในการคัดเลือกนักเรียนที่มีความเหมาะสมเพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ในช่วงระหว่างวันที่ 5-11 มิถุนายน 2556

ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์นและเดซี ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จึงได้ให้ความเห็นชอบดำเนินโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจากหลากหลายกลุ่มโรงเรียนมากยิ่งขึ้น โดยได้คัดเลือกนักเรียน จำนวน 12 คน ที่มีความเหมาะสมเดินทางไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ในช่วงระหว่างวันที่ 1-8 มิถุนายน 2557

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

2. เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนนานาชาติ และได้รับประสบการณ์โดยตรงด้านการวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์ในศูนย์วิจัยระดับโลก เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป

 

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 12 คน

 

สถานที่เข้าร่วมกิจกรรม

เซิร์น (CERN) กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

 

ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม

ต้นเดือนมิถุนายน 2558 (ระยะเวลา 7 วัน)

 

หน่วยงาน/กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม

1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

โครงการ พสวท./โครงการโอลิมปิค / โครงการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับนานาชาติ

2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.)

กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

3. โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.)

4. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

(นักเรียน จำนวน 12 คน)

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทยาศาสตร์)

2. มีผลการเรียนดังนี้

2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 3.50

2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 3.50

3.   มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก (สามารถสื่อสารในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี)

4.   ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง

5.   มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม

6.   สามารถเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดช่วงระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม

 (ครู ผู้ควบคุมนักเรียน จำนวน 2 คน)

1. เป็นครูที่สอนวิชาฟิสิกส์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับไฟฟ้า/แม่เหล็ก และฟิสิกส์อะตอม หรือฟิสิกส์นิวเคลียร์ (มีความรู้ทางด้านฟิสิกส์อนุภาค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก (สามารถสื่อสารในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี)

3.   มีประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ที่ต้องควบคุม ดูแลนักเรียนเป็นหมู่คณะ

4.   ควรมีประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศ

5.   ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง

6.   สามารถเดินทางร่วมกับคณะนักเรียน เพื่อควบคุม ดูแลคณะนักเรียนตลอดช่วงระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม

 

วิธีดำเนินการคัดเลือก

1. หน่วยงาน/กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน  ที่เข้าร่วมกิจกรรม

จัดส่งรายชื่อนักเรียน จำนวน 6 คน และครู จำนวน 1 คน ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

และจัดส่งใบสมัคร ยังมา

โครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ตู้ ป.ณ. 93 ปณจ.นครราชสีมา 30000

2. คณะทำงานฯ ดำเนินการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียน/ครู ที่มีความเหมาะสม

3. นำความขึ้นทูลเกล้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงวินิจฉัย