ปี 2556

ในปี พ.ศ. 2556  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งให้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพ เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานที่เซิร์น  โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับดำเนินงานสนองพระราชดำริข้างต้น ในการคัดเลือกนักเรียนที่มีความเหมาะสมเพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานที่เซิร์น  จำนวน 10  คน และครูผู้ควบคุมนักเรียน จำนวน 1 คน  เดินทางไปศึกษาดูงานในช่วงระหว่างวันที่ 5-11 มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นเป็นปีแรกที่ได้ดำเนินการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น โดยมีรายชื่อนักเรียนและครูที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้1. นายธนวัฒน์ เตชภานุวัฒน์

2. น.ส.ศศิชา พรเลิศ

3. นายอนาวิล โอภาสเสถียร

4. นายกันต์กวี ศรียุทธศักดิ์

5. นายสิรวิชญ์ พุฒพัฒน์

6. นายกฤต กาลวันตวานิช

7. นายกิตติพศ เงินยวง

8. นายจิรัสย์ สมัคราษฎร์

9. นายธิปัตย์ ปิยะภัทรกุล

10. น.ส.ภาวิยา โตจรูญ

ดร. สมพร บัวประทุม   ครูวิชาการสาขาวิชาฟิสิกส์

 

Download File รายงาน