ปี 2557

ในปี พ.ศ. 2557 เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์นและเดซี ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จึงได้ให้ความเห็นชอบดำเนินโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจากหลากหลายกลุ่มโรงเรียนมากยิ่งขึ้น โดยร่วมมือกับหน่วยงาน/กลุ่มโรงเรียน และโรงเรียน 4 แห่ง ประกอบด้วย

1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

โครงการ พสวท./โครงการโอลิมปิค / โครงการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับนานาชาติ

2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.)

กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

3. โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.)

4. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ทำการคัดเลือกนักเรียน จำนวน 12 คน ที่มีความเหมาะสมเดินทางไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ในช่วงระหว่างวันที่ 1-8 มิถุนายน 2557 ดังรายนามต่อไปนี้

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 1. นายสาริศ  วิเศษสมุน               โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (สสวท. โอลิมปิกวิชาการ)
 2. นายวทัญญู ฟูแสง                    โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (สสวท. พสวท.)
 3. นายธิปยวิศว์ ชื่นจิตร                โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (สสวท.พสวท.)
 4. นายบรรณวิชญ์ พิมพานุวัตร     โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (สสวท. ฟิสิกส์สัปยุทธ์ ระดับนานาชาติ)
 5. นางสาวเหมือนฟ้า เนตรหาญ    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี (สพฐ.)
 6. นายณัชชนก คำพิทักษ์             โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา  (ศึกษาศาสตร์) (วมว.)
 7. นางสาวอรุณเริ่ม กิตติรัตนชัย   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วมว.)
 8. นายสรัช ลิ่วศิริรัตน์                    โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (วมว.)
 9. นายพลช  เธียรธัญญกิจ            โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 10. นายณภัทร ศิริพรสวรรค์            โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 11. นางสาวภัทราพร สิงคนิภา         โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 12. นายปภพ เรืองเดช                     โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

        

ครู (ผู้ควบคุมนักเรียน)

 1. นางสาวลัดดา บูรพากูล             โรงเรียนสุรนารีวิทยา
 2. นายคมศิลป์  โคตรมูล               โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

 

Download File รายงาน 1

Download File รายงาน 2

Download File รายงาน 3