ปี 2558

  นายกฤตภาส ภักดีทศพล

  ปริญญาโท ปี 1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  “ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระราชทานโอกาสให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่สำคัญและเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะนำประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการทำงานวิจัย รวมถึงพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป”

 

 

 

 

  

  นายพีรัช บุญโชคช่วย

  ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  “ข้าพเจ้ารู้สึกปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และภาคภูมิใจที่ทรงพระราชทานโอกาสแก่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ข้าพเจ้าตั้งปณิธานว่าจะนำประสบการณ์การวิจัย ตลอดจนความรู้ความสามารถที่ได้รับจากโครงการนี้ มาสร้างสรรค์งานวิจัยให้เกิดความก้าวหน้าในวงการวิจัย อันจะเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนสังคมต่อไป”

 

 

 

 

  นายปริญญา  การีซอ

  ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   “ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานโอกาสให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น  ซึ่งเป็นโอกาสอันหาได้ยากยิ่ง ด้วยเหตุนี้แล้วข้าพเจ้าจักใช้โอกาสนี้เพื่อฝึกฝนและพัฒนาตนอย่างเต็มความสามารถในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านฟิสิกส์อนุภาคที่ข้าพเจ้ามีความสนใจเป็นพิเศษ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อข้าพเจ้า สังคม และประเทศชาติสืบไป”

 

 

 

 

 

  นายณรรตธร คงเจริญ

  ครูสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย

  “ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจ  ซาบซึ้งและ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานโอกาสให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนCERN ปี 2558 ณ CERN สมาพันธรัฐสวิสฯ ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถในทุกๆมิติ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า และวัฒนธรรมการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก เพื่อนำมาพัฒนาตัวเองในทุกด้าน ให้พร้อมที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาการศึกษาไทย และนำความรู้ที่ได้ มาปฏิบัติ เผยแพร่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และการศึกษาไทยต่อไป”

 

 

 

 

 

  นายทวีวัฒน์  ข่วงทิพย์

  ครูสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา จังหวัดสกลนคร

  “ข้าพเจ้ารู้สึกปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานโอกาสให้เข้าร่วมโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ณ ประเทศสมาพันธรัฐสวิส ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูสอนฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษาได้พัฒนาความรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านฟิสิกส์อนุภาคกับนักฟิสิกส์ นักวิจัย และครูสอนฟิสิกส์จากทั่วโลก ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่าความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ที่ได้รับจากการร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยพัฒนาความรู้ทางด้านฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้ในอนาคต”