ปี 2559

 โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น

1.      นางสาวจินดารัศมี พรหมเผ่า ปริญญาตรี ปี 4 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยิ่ง ที่ได้รับพระราชทานโอกาสให้เป็นตัวแทนของนักศึกษาเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่ข้าพเจ้าจะได้เห็นมุมมอง สัมผัสบรรยากาศ และประสบการณ์ที่แตกต่างไปเดิมทั้งในเรื่องวิทยาการความรู้และการดำรงชีวิต ข้าพเจ้าหวังว่าจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ มาถ่ายทอดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยให้เกิดความสนุกตื่นเต้นไปกับการเรียนรู้ปรากฏการณ์ธรรมชาติเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เรียนจนสามารถอธิบายหรือทำนายเหตุการณ์ที่น่าทึ่ง”


  

2.      นายกฤษณะ สระแก้ว ปริญญาตรี ปี 4 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณฯ ที่ได้รับพระราชทานโอกาสจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นตัวแทนของนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ซึ่งโอกาสในครั้งนี้จะทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้และประสบการณ์ในการวิจัยเป็นอย่างมาก และข้าพเจ้าจะนำความรู้และประสบการณ์เหล่านี้กลับมาพัฒนางานวิจัยในประเทศไทยต่อไป”

 

 

 

3.      นายกันตภณ ชลัมพร ปริญญาโท ปี 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

“ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้ ที่ข้าพเจ้าได้รับพระราชทานโอกาสให้เป็นตัวแทนของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ข้าพเจ้าจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้มาพัฒนาการศึกษาและการทำงานวิจัย อันเป็นรากฐานที่สำคัญเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไป”

 

 

 

 โครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น

1.    นายวศิน แก่นสนธิ์ โรงเรียนไพศาลีพิทยา จ.นครสวรรค์

“ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานโอกาสให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนครูสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย เข้าร่วมโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2559 ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส ข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษา ค้นคว้า และหาความรู้เพิ่มเติมอย่างเต็มความสามารถ และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และถ่ายทอดสู่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ปลูกจิตสำนึกและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิชาฟิสิกส์ และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนักฟิสิกส์ที่ดีของประเทศชาติต่อไป

 

 

 

2.    นายอภิรัก อภิวงค์งาม โรงเรียนแกน้อยศึกษา จ.เชียงใหม่

“ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่พระราชทานโอกาสให้ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นครูที่สอนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ได้เป็นตัวแทนของครูฟิสิกส์เข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่สำคัญและเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะนำประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ที่โรงเรียน และการทำงานวิจัย รวมถึงการพัฒนาเด็กนักเรียน สังคมและประเทศชาติต่อไป”