ปี 2560

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น

1.      นายวิชญนันท์ วชิรภูษิตานันท์ ปริญญาตรี ปี 4 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ในฐานะที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นล้นพ้น อันเป็นโรงเรียนที่ข้าพเจ้าได้ศึกษา ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ช่วยเหลือโรงเรียนของข้าพเจ้ามาแล้วหลายครั้ง ในครั้งนี้พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโอกาสให้ข้าพเจ้าได้เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากยิ่งขึ้น การเข้าร่วมโครงการนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่สำคัญที่สุดที่ข้าพเจ้าเคยได้รับมาในชีวิตนี้ และข้าพเจ้าจะนำประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีคุณภาพ สมดังปณิธานของโรงเรียนของข้าพเจ้าที่ต้องการสร้างนักวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป


 

 2.      นายจิรายุ มงคลเกียรติชัย ปริญญาตรี ปี 4 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 “ข้าพเจ้ามีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานโอกาสให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนนักศึกษาในการเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้นภาคฤดูร้อนที่เซิร์น ประจำปี 2560 ข้าพเจ้าจะใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการศึกษา และการทำวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต”

 

 


 

3.      นายธนัช จตุภัทรฉัตร ปริญญาตรีปี 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานโอกาสให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นอีกก้าวที่สำคัญ ที่ข้าพเจ้าจะได้เรียนรู้กับนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถระดับโลก เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้นำองค์ความรู้เหล่านี้กลับมาต่อยอดและพัฒนางาน ไม่ว่าจะเป็นงานที่ข้าพเจ้ากำลังศึกษาพัฒนา หรือจะเป็นงานที่ข้าพเจ้าจะสามารถเข้าร่วมเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้ในอนาคต ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาความรู้ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคณะนักวิจัยและพัฒนาที่เซิร์น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในระดับนานาชาติ และเพื่อที่จะได้นำความรู้มาพัฒนาประเทศไทยได้ต่อไป

 

 


4.      นายณัฐภพ หลักดี ปริญญาตรีปี 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระราชทานโอกาสให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนของนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น การได้รับโอกาสในครั้งนี้เป็นเกียรติต่อชีวิตของข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าจะตั้งใจหาความรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาตัวเองให้พร้อมกับการเป็นวิศวกรชั้นแนวหน้าของประเทศในอนาคต และเมื่อเดินทางกลับมาแล้ว ข้าพเจ้าจะนำทักษะประสบการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและทำวิจัยต่อยอดในหัวข้อที่สนใจต่อไป รวมถึงพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

 

 

โครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น

1.    นางสาวสายใย ไชยวัณณ์ โรงเรียนสองแคววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

 “ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระราชทานโอกาสให้ข้าพเจ้าได้เป็นหนึ่งในตัวแทนของครูฟิสิกส์ จากประเทศไทย เข้าร่วมโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์นประจำปี 2560 เซิร์นเป็นสถาบันหนึ่งที่มีชื่อเสียงในระดับโลกที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝันอยากไปเยือนในฐานะของผู้ที่เรียนทางด้านนี้ นอกจากนั้นในฐานะความเป็นครูข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ช่วยให้ข้าพเจ้า ได้เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านฟิสิกส์อนุภาคที่นับว่าเป็นสาขาหนึ่งที่ยากต่อการทำความเข้าใจ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายกับครูสอนฟิสิกส์จากหลากหลายประเทศ เพื่อนำความรู้เหล่านั้นกลับมาเผยแพร่ สร้างความเข้าใจเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียน ผู้สอน และสร้างทัศนคติที่ดีในด้านฟิสิกส์ศึกษาในประเทศไทยต่อไป

 

 

2.    ว่าที่ร้อยตรีศิริพงศ์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช

ข้าพเจ้ามีความรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพระราชทานโอกาสให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น ข้าพเจ้าติดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จเยี่ยมและปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เซิร์นในแต่ละครั้ง ทำให้ข้าพเจ้าได้เห็นความก้าวหน้าของการศึกษาทางด้านฟิสิกส์อนุภาค และช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าพเจ้าในการเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมโครงการนี้ ข้าพเจ้ามีความคาดหวังในการนำความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับนักเรียนและบุคคลที่สนใจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต”