ปี 2559

ในปี พ.ศ. 2559 เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์นและเดซี ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จึงได้ให้ความเห็นชอบดำเนินโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจากหลากหลายกลุ่มโรงเรียนมากยิ่งขึ้น โดยร่วมมือกับหน่วยงาน/กลุ่มโรงเรียน และโรงเรียน รวม 7 กลุ่ม ประกอบด้วย

1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

    โครงการ พสวท./โครงการโอลิมปิค / โครงการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับนานาชาติ

2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.)

    ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ / กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

3. โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

5. โครงการ JSTP (Junior Science Talent Project) ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

6. โรงเรียนจิตรลดา

7. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขั้นตอนสุดท้ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกนักเรียน จำนวน 12 คน และครูผู้ควบคุมนักเรียน จำนวน 2 คน  ที่มีความเหมาะสมเดินทางไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ในช่วงระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2559 ดังรายนามต่อไปนี้

   

 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1.  นางสาวกัญญมน  ไทยกูล                โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี (สพฐ.)

2. นางสาววรานิษฐ์  วีระปิติพัฒน์          โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”  มหาวิทยาลัยบูรพา (วมว.)

3. นายศุภกฤต  วัฒนรังสรรค์              โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (มหิดลวิทยานุสรณ์)

4. นางสาวปณิดา  เซ็น                     โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (มหิดลวิทยานุสรณ์)

5. นายปณิธาน  จิรสุวรรณกุล              โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย (สสวท.)

6. นางสาวธัชชา  พนาอุดมสิน             โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (สพฐ.)

7. นางสาวแม็กดาลีน่า  รมย์รื่น            โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (สพฐ.)

8. นางสาวอัจฉริยา  ยืนยง                 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล (สพฐ.)

9. นายธนพล  วัฒนาโชคทวีสุข           โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (วมว.)

10.  นายภูมิ  สิริวิบูลย์                    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (มหิดลวิทยานุสรณ์)

11. นายชวกร   ชัยชนะวิโรจน์            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (วมว.)

12. นายนนทพัทธ์  สินสันธิเทศ             โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (สสวท.)

ครู (ผู้ควบคุมนักเรียน)

1.      นางวัชราพร ฉลาด                    โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (สสวท.)

2.      นายภูมิ ประยูรโภคราช               โรงเรียนตากพิทยาคม (สพฐ.)

  

 Download รายงาน