ปี 2560

ในปี พ.ศ. 2560  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกนักเรียน จำนวน 12 คน และครูผู้ควบคุมนักเรียน จำนวน 2 คน  ที่มีความเหมาะสมเดินทางไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ในช่วงระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560 ดังรายนามต่อไปนี้

 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. นายฐณพงศ์                ช่วงยรรยง        โรงเรียนเทพศิรินทร์ (สสวท.)

2. นางสาววิลาสินี            คุปต์นิรัติศัยกุล   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (มหิดลวิทยานุสรณ์)

3. นางสาวณาตยานี          ศรีสำราญ        โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย (สพฐ.)

4. นางสาววรกมล            จงศุจิพันธุ์        โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (สพฐ.)

5. นายสราวุฒิ                สิรโฆษิต          โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (สสวท.)

6. นายธีระพงษ์               พลตื้อ             โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน (สพฐ.)

7. นายพงศ์เทพ               ชาญสัมพันธ์      โรงเรียนบุญวัฒนา (สพฐ.)

8. นายปัญลักษณ์             เดชรัตนวิชไชย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (สพฐ.)

9. นายรัฐธีร์                   ธีระเกียรติสกุล   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

10. นายเพิ่มพัชร               บำรุงสุข          โรงเรียนจิตรลดา (จิตรลดา)

11. นางสาวสรนลัท            วิทยาเศรษฐกุล   โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย (สสวท.)

12. นายธีรเมธ                 กันต์พิทยา        โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  (มหิดลวิทยานุสรณ์)

 ครู (ผู้ควบคุมนักเรียน)

1. นายฐิตินันท์                กาศโอสถ         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา (วมว.)

2. นายธีรุตม์                  บุญมา            โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (สพฐ.)

   Download รายงาน